SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme”) Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi Gül Sokak No:11 Kullar İzmit Kocaeli adresinde mukim Metek İnşaat Turizm ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd Şti. (“METEK LTD”) ile SATICI arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde .... / ..... / ......... tarihinde akdedilmiştir.

İşbu sözleşmenin ekleri ve Websitesi’nde sunulan METEK LTD hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer dökümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

METEK LTD ve SATICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Şöyle ki ; SATICI, METEK LTD tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, METEK LTD de SATICI nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu ticaret platformu hizmetlerinden SATICI yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

2.TANIMLAR

Websitesi / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti METEK LTD e ait olan ve METEK LTD in işbu Sözleşme ile belirlenen “hizmetlerini” üzerinde sunmakta olduğu www.kubbelicarsi.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

Hizmet / Hizmetler: “Üye” lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla METEK LTD tarafından Websitesi’nde sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı / Kullanıcılar: Websitesi’ne erişmde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye / Üyeler: METEK LTD ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Websitesi’ne üye olan veya METEK LTD’in sunduğu “hizmetler”den yaralanan, “Alıcı” ya da “Satıcı” olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Alıcı: Websitesi üzerinde “Satıcı” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve / veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”yi ifade eder.

Satıcı: Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve / veya hizmetleri satışa arz eden tüzel / gerçek kişi “Üye”yi ifade eder.

Sanal Mağaza / Satış Alanı: METEK LTD’in Websitesi üzerinde METEK LTD prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların, bir yada birden fazla mal ve / veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkanlarına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.

Üye Sayfası: Satıcının, METEK LTD tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalarda ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma / kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmenin konusunu, Websitesi üzerinde METEK LTD yada METEK LTD’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetlerden, Satıcıların yaralanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlaıyıcı olup, METEK LTD tarafından Satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşmenin kapsamına girmemektedir; METEK LTD işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağazanın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağazadan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4.TARFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1  Satıcı, “Satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi” (EK-1)inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz sunulmakla birlikte, METEK LTD’in Satıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve / veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi2nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlarda bizzat Satıcı sorunlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlen yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem METEK LTD nezdinde Satıcıyı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydan gelebilecek her türlü değişikliği değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, METEK LTD’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle METEK LTD’in herhangi bir zarara uğraması halinde, METEK LTD’in Satıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.2  Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için METEK LTD ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3  Satıcı, Websitesi’nde ve Sanal Mağazada yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi / içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; METEK LTD’in bu hususlarda herhangi bir sorunluluğu olmadığını, bu bilgi / içerikler sebebiyle METEK LTD’in uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere METEK LTD tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak METEK LTD’e karşı hukuki ve cezai sorumluluğu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4  Websitesi üzerinde METEK LTD’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve / veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi / içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve / veya bunların içeriği hakkında METEK LTD’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.5  Satıcı, Websitesi’ndeki Sanal Mağazasında ve ilanlarında sergileyeceği ürünlerin tamamen ve / veya kısmen El İşçiliği / El Sanatı ürünleri olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6  Satıcı, Sanal Mağazasında ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Satıcı, Sanal Mağazasında kesinlikle taklit / sahte, izin gerektiren ve / veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesinin (“EK-2”) içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcının EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka aykırılığından dolayı METEK LTD’e yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. METEK LTD’in bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle METEK LTD’in uğrayacağı ve zarar gören üçüncü kişilere METEK LTD tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak METEK LTD’e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde METEK LTD Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve METEK LTD’in sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

“Marka Koruma Merkezi”: Websitesi üzerinde sahte ürün ve marka hakkı ihlalleri ile mücadele adına; “Marka Koruma Merkezi” (“Merkez”) oluşturulacaktır. Bu sistemle, ilgili marka hakkı sahiplerine ve / veya kanuni temsilcilerine Websitesi’nde yer alan ürünleri inceleme ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşündükleri ürünler, firmalar hakkında şikayette bulunma hakkı verilecektir. İletilen bildirimler METEK LTD tarafından incelenecek, gerekmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Yapılan inceleme sonucunda nihai karar verme ya da karar vermeme yetkisi METEK LTD’de olacak, buna mukabil şikayete muhataplar, Merkez dışında istedikleri gibi haklarını arayabileceklerdir. METEK LTD Taraflar arasında bilgi ve belge akışı temininde bulunacak, şikayetin haklı sebeplere dayandığı düşünmesi halinde Satıcıya ait bilgileri şikayette bulunan hak sahibi ile paylaşacaktır.

4.7  Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşmenin hükümlerine, Websitesinde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.8  Tarafların işbu Sözleşmenin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. METEK LTD, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcının kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılara iletilebilecektir.

4.9  Satıcı, Websitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağazasına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcının şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcının sorumluluğundadır. Satıcı Kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcının kendisine ait olacaktır. Satıcının şifresi kullanılarak Websitesi’nde METEK LTD aleyhine ve zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, METEK LTD’in bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.10  Websitesi üzerinde yer alan hertürlü içeriğin tek hak sahibi METEK LTD olacaktır. METEK LTD’in önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, Websitesi’ne iletmiş olduğu hertürlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin METEK LTD tarafından Hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sitemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve METEK LTD’in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bila bedel METEK LTD’e tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.11  Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi’ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi’nde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; METEK LTD’in bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.12  METEKLTD, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. METEK LTD, bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla METEK LTD’in ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarında belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgileri METEK LTD tarafından işbu madde hükmüne göre METEK LTD tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.13  Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, Truva atı, ve benzeri gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (Gerekli Koruyucu Yazılımlarını ve Lisanslı Ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla METEK LTD tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14  METEK LTD, Websitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebi ile gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla METEK LTD, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. METEK LTD hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

4.15  Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına METEK LTD tarafından Alıcıdan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. METEK LTD tarafından Satıcıya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK-3 Çalışma Mali Şart ve Prensiplerinde (“EK-3”) belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında METEK LTD tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK-3’ün yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. METEK LTD, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirebileceği gibi, ilgiliye eposta gönderilmesi ile de tebliğ etmiş olacaktır. METEK LTD ayrıca Hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşmenin feshi ile iptal etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumlar METEK LTD tarafından yazılı olarak Satıcıya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcının, Alıcılara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.

4.16  Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. METEK LTD, Satıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyleliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcının Sanal Mağazasını kapatabilir. Satıcı böyle bir durumda METEK LTD’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, METEK LTD’in herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

4.17  Satıcı, Alıcılarla Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde “Satıcı” taraf olduğunu, METEK LTD’in işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılara karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak Sanal Mağazasında sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgelerin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis ve benzeri hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Websitesi’nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

 

Satıcı, Alıcıyla Websitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır.

 

Satıcı, Alıcının Websitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.

 

4.18  METEK LTD tarafından Satıcının herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha METEK LTD platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi’ne üye olamaz. Satıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

4.19  Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m.230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m.8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcıya gönderdiği mal ve / veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 65026502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi ayrıca satıcının işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle METEK LTD’in ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri METEK LTD’in ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20  Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetlerin ve METEK LTD tarafından uygulanan kampanyanın detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkanlar ve teknik özellikler METEK LTD tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. METEK LTD tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır. Satıcı işbu değişiklikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

4.21  Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşmeye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Alıcılar veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile METEK LTD kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Satıcının METEK LTD tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin METEK LTD nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı, söz konuş zararı METEK LTD’in ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve / veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22  Satıcı, satışa sunduğu Mal / Hizmeti gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve kanun uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal / Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmakla mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Satıcının, Sözleşmeye ve / veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal / Hizmet listelemesi nedeni ile METEK LTD’in maruz kalabileceği vergiler, idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. METEK LTD tarafından Satıcının Mal / Hizmeti hatalı kategorilendirdiğini veya Mal / Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve / veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, METEK LTD ilgili Mal / Hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, METEK LTD’in ilgili ürünü Websitesin’nden kaldırması ile ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

4.23  Satıcı, METEK LTD’in Websitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine satıcı sıfatı altında katkıda bulunurken, bu iş birliğinin bir parçası olarak iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, METEK LTD’in iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda METEK LTD’in kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle METEK LTD’in herhangi bir zarar uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcının kusur veya ihmalinin sebep olması halinde METEK LTD’in bu zararı Satıcıya rücu etme hakkı saklıdır.

 

5.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşmeye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. METEK LTD, EK-3 haricinde (Komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşmede yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesinde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüd addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlülük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflardan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin METEK LTD tarafında bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar METEK LTD tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcının Sanal Mağazası üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

8.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda METEK LTD’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlülüğünü ve geçerliğini etkilemeyecektir.

11.BİLDİRİM

Satıcı ve METEK LTD, Satıcının Websitesine üye olurken bildirdiği eposta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcının, Websitesi’ne kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcının eposta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

12.YÜRÜRLÜK

12 (Oniki) madde ve 3 (Üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak sureti ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

METEK İNŞAAT TURİZM VE YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LTD ŞTİ

 

 

SATICI

 

 

EKLER:

EK-1: Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi

EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK-3: Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

EK - 1

Sanal Mağaza Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi:

Sermaye Şirketleri İçin :

 • Güncel Faaliyet Belgesi (Son 6 Ay)
 • İmza Sirküleri

Şahıs Şirketleri ve Adi Ortaklıklar için :

Ticaret odası kaydı var ise;

 • Güncel Faaliyet Belgesi (Son 6 Ay)
 • İmza Sirküleri
Ticaret odası kaydı yok ise;
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi Metek Ltd’de olacaktır.

EK - 2

Yasaklı Ürünler

 • Airbag ve ekipmanları
 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Alkollü içecekler
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Canlı hayvan
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • İnsan organları
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Promosyon ürünleri
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Radar dedektörleri
 • Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Riskli İşlemler
 • Sahte veya Replika ürünler
 • Şans oyunları biletleri
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
 • Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Yasaklı yayınlar
 • Veteriner Tıbbi Ürünler
 • Elektronik Kaykay

 

EK - 3

 

Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

 

EK-3: Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

İşbu Ek, [....../....../20....] tarihinde imzalanmış olan, SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”)’nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: Websitesi’ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak Websitesi’nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine göre ayrıca ücretlendirilecektir.

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup, %15 olarak belirlenmiştir.

METEK LTD, malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin Alıcı’nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben 10 gün içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının mağaza üye hesabında belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcı’ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcı’nın sorumluluğundadır.

Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme: Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden "3 iş günü + 24 saat” içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde Mevzuatta belirtilen 30 takvim gününü geçemeyecektir.

 

Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, METEK LTD tahsil ettiği komisyonu Satıcı’ya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcı’dan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak METEK LTD nezdinde doğabilecek her türlü masraflar, ödemeler ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV’li olarak Satıcı’ya aynen yansıtılacaktır.

Diğer Şartlar:

Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı METEK LTD, Sözleşme’yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcı’dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdinde mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

Taraflar Komisyon oranları da dahil olmak üzere, işbu Ek’te belirtilen diğer tüm şartları karşılıklı mutabakatla değiştirebileceklerdir.

İşbu Ek, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme’nin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır.

METEK İNŞAAT TURİZM VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SATICI

 


Karşılaştır 0

Ürün mevcut değiil

Belirtilecek Kargo
0,00 TL Toplam

Ödeme yap